Kararlar

PEMKON KARARLARI

 

1.       PEMKON (11 Haziran 2010, Trabzon)

Karar no 1: Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON)’nin Çalışma İlkelerinin ekteki şekliyle kabulüne,

Karar no 2: PEMKON Dönem Başkanlığı’nın 1 (bir) yıl süre ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME’nin yürütmesine,

Karar no 3 : Peyzaj Mimarlığı alanı Doçentlik Asgari Başvuru Koşulları belirlenirken, bu alanın dünyada ve ülkemizde farklı fakülteler içerisinde yer alması gibi özel bir durum söz konusu olduğundan Peyzaj Mimarlığı alanına özel asgari koşulların belirlenmesine; Peyzaj Mimarlığı alanı temelde bir planlama ve tasarım alanı olduğu için Mimarlık Temel Alanında uygulanan 81 nolu asgari koşulların Peyzaj Mimarlığı alanına daha yakın olduğuna, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 18

2.       PEMKON (27 Kasım 2010, Antalya)

Karar no 1: Bologna süreci kapsamında lisans düzeyinde Peyzaj Mimarlığı alan yeterlilikleri, program çıktıları ve program yapılarına ilişkin aşağıdaki çalışmaların ismi belirtilen Konsey üyeleri tarafından verilen takvim çerçevesinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 3. PEMKON Toplantısında karara bağlanmak üzere tamamlanmasına;

1.    Bölümlerin misyon ve vizyonunun tanımlanması (her bölüm tarafından Aralık 2010 sonuna kadar),

2.    Paydaş görüşlerinin alınması (PMO, mezunlar, işverenler gibi) için anketlerin yapılması (Prof.Dr. Güniz Kesim, Doç.Dr. Atila Gül tarafından Aralık 2010 sonuna kadar),

3.    Program çıktılarının (program öğrenme çıktıları) Bölümlerin misyon ve vizyonu, paydaş görüşleri ve bağlı oldukları fakültelerin yapıları da dikkate alınarak, aşağıdaki Konsey üyeleri tarafından Ocak 2011 sonuna kadar tamamlanması;

  1. Ziraat fakülteleri (Prof.Dr. Nilgül Karadeniz,  Prof.Dr. K.Tuluhan Yılmaz)
  2. Orman fakülteleri (Prof.Dr.Adnan Uzun, Yard.Doç.Dr. Bülent Turgut)
  3. Mimarlık fakülteleri (Prof.Dr. A.Cengiz Yıldızcı, Prof.Dr. Nevin Çekirge)
  4. Güzel sanatlar fakülteleri (Yard.Doç.Dr. L.Gürkan Kaya, Prof.Dr. A.Cemil Ata)

4.    Program çıktıları temelinde Peyzaj Mimarlığı lisans ders müfredatında yer alması gereken zorunlu derslerin belirlenmesi (Prof.Dr. Nilgül Karadeniz, Prof.Dr.Adnan Uzun, Prof.Dr. A.Cengiz Yıldızcı, Dr. Gaye Çulcuoğlu tarafından Mart 2011 sonuna kadar)

a.       IFLA/EFLA/ECLAS akreditasyon ölçütleri de dikkate alınarak lisans ders müfredatında yer alacak derslerin en az % 50’sinin planlama ve tasarım nosyonunu kazandıracak içerikte olması,

b.      Lisans ders müfredatında yer alacak derslerin en az % 25’inin seçmeli ders olması,

c.       Seçmeli derslerin alan içi ve alan dışı olarak belirlenmesi,

Karar no 2. Mekansal planlama ve tasarım, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin ortak eylem alanı olduğundan, PEMKON benzeri yapılanmalar olan MOBBİG (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu) ve TUPOB (Türkiye Ulusal Planlama Okulları Birliği) ile eğitim-öğretim, araştırma ve ilgili diğer konularda işbirliğine yönelik iletişim kurulmasına,

Karar no 3. Bölümlere alınması gereken öğrenci sayıları belirlenirken, Bölümlerin sahip olduğu fiziksel altyapı, öğretim elemanı sayısı, planlama ve tasarım eğitiminin gereklilikleri ve diğer etmenler dikkate alınarak, Peyzaj Mimarlığı alanında eğitim-öğretimin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için programa kabul edilecek öğrenci sayısı üst sınırının 30’u geçmemesine,

Karar no 4. PEMAT/PEMKON web sayfasının oluşturulması konusunda teknik konuların Yard.Doç.Dr. L.Gürkan Kaya, finansal konuların  Prof. Dr. Veli Ortaçeşme tarafından araştırılmasına,

Karar no 5. Bölümlerimizin ECLAS’a (Avrupa Peyzaj Mimarlığı Okulları Birliği) üye olması ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı akademik çalışmalarının uluslar arası düzeyde tanıtılmasına katkıda bulunacağı ve Avrupa’daki bölümlerle eğitim ve araştırma işbirliklerini kolaylaştıracağı için teşvik edilmesine; ECLAS’a üyelik ücretinin 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 25. Maddesi kapsamında Maliye Bakanlığı’nın onayı ile bölümlerimizin bağlı oldukları üniversitelerin bütçesinden ödenebilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasına,

Karar no 6. Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin ders müfredatının dörtte üçünün planlama ve tasarım nosyonu ve bu nosyonu destekleyen derslerden oluşması nedeniyle, çift ana dal ya da yan dalın ancak planlama ve tasarım alanında eğitim-öğretim veren bölümlerle sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğine,

Karar no 7. Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin diğer bölümlerle birlikte yeni öğretim programları oluşturması konusunda; fiziksel ve akademik altyapının yeterli düzeyde olması; öğrenci talebinin olup olmayacağı ve mezunların istihdamı gibi konuların önemle dikkate alınmasına,

Karar no 8. PEMKON ile bölüm mezunlarının meslek odası olan PMO (Peyzaj Mimarları Odası) arasında etkin bir işbirliği mekanizmasının kurulmasına; toplantı gündemleri PMO’ya da iletilerek görüş ve katkılarının alınmasına; toplantı kararlarından ilgili olanların PMO’ya bildirilmesine; gerekli durumlarda toplantılara ya da toplantıların ilgili oturumlarına PMO başkanının davet edilmesine,

Karar no 9. Öğretim kadrosu yetersizliği ve fiziksel altyapı eksiklikleri başta olmak üzere birçok sorun nedeniyle mevcut Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde 1. Öğretimin yürütülmesinde ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunulurken 2. Öğretimin açılması konusunun dikkatle değerlendirilmesine,

Karar no 10. Peyzaj Mimarlığı bölümleri arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin teşvik edilmesine; bu amaca yönelik olarak Farabi Programı da dahil olmak üzere tüm olanakların araştırılmasına,

Karar no 11. Bir sonraki PEMKON Toplantısının PEMAT Toplantısı ile eşzamanlı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nin organizasyonu ile İstanbul’da gerçekleştirilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 17

3.       PEMKON (17 Haziran 2011, İstanbul)

Karar no 1: Peyzaj Mimarlığı lisans ders müfredatında yer alması gereken zorunlu derslerin belirlenmesi çalışmasına devam etmesine; çalışmada IFLA/EFLA/ECLAS eğitim-öğretim belgeleri ve Bologna sürecinin temel alınmasına; çalışmanın Prof.Dr.Adnan Uzun, Prof.Dr. Nilgül Karadeniz Doç.Dr. Hayriye Eşbah Tunçay ve Dr. Gaye Çulcuoğlu tarafından tamamlanmasına ve bu konudaki kararın bir sonraki PEMKON Toplantısında alınmasına;

Karar no 2. PEMAT/PEMKON web sayfasının tasarımının profesyonel bir şirkete yaptırılmasına; bu konudaki çalışmanın Prof.Dr. Veli Ortaçeşme tarafından takip edilmesine; sayfanın maliyetinin Bölümler arasında paylaşılmasına ya da sponsorlar tarafından karşılanmasına;

Karar no 3. Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı öğretiminin başlamasının Bölümler tarafından kutlanmasına; kutlama tarihinin ne olması gerektiği konusunda Bölümlere gerekçeli görüş sorulmasına; tarih konusunun bir sonraki PEMKON Toplantısında karar bağlanmasına;

Karar no 4. PEMKON 2. Dönem Başkanlığını 1 (bir) yıl süre ile İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Adnan UZUN’un yürütmesine;

Karar no 5. Bir sonraki PEMKON Toplantısının Kasım 2011 ayı içerisinde İstanbul’da yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 22

4.       PEMKON (25-26 Kasım 2011, İstanbul)

Karar no 1: Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı öğretiminin başlamasının kutlama tarihinin belirlenmesine esas olmak üzere Yard.Doç.Dr. Nur BELKAYALI ve Yard.Doç.Dr. Bahar BAŞER tarafından                  -Bölümlerle iletişim halinde- ayrıntılı bir çalışmanın yapılmasına; çalışma sonucunun Bölüm Başkanlıklarına gönderilmesine ve konunun Çanakkale’de gerçekleştirilecek olan 5. PEMKON Toplantısında karara bağlanmasına,

Karar no 2. 4. PEMKON Toplantısında yapılan tartışmalar ve görüş birliğine varılan konular temelinde Peyzaj Mimarlığı lisans ders müfredatında yer alması gereken zorunlu derslerin belirlenmesi konusunun Prof.Dr.Adnan Uzun, Prof.Dr. Nilgül Karadeniz, Doç.Dr. Hayriye Eşbah Tunçay ve Dr. Gaye Çulcuoğlu tarafından tamamlanarak, Aralık 2011 sonuna kadar Bölüm Başkanlıklarına gönderilmesine,

Karar no 3. PEMAT/PEMKON web sitesinin yapımı konusunda Prof.Dr. Veli Ortaçeşme’nin yetkilendirilmesine,

Karar no 4. Bir sonraki PEMKON Toplantısının PEMAT Toplantısı ile eş zamanlı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin organizasyonu ile Çanakkale’de gerçekleştirilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 22

5.       PEMKON (27 Mayıs 2012, Çanakkale)

Karar no 1. Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı öğretiminin başlamasının kutlama tarihinin belirlenmesine esas olmak üzere Yrd. Doç. Dr. Nur BELKAYALI ve Yrd. Doç. Dr. Bahar BAŞER tarafından hazırlanan raporun değerlendirilmesi sonucunda, eğitim-öğretimin başlama tarihi olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde ilk kez eğitim-öğretimin başladığı 1968 yılının esas alınmasına; kutlamaların her yıl Ekim ayının 3. haftasında ve bölümler tarafından uygun görüldüğü şekilde yapılmasına; ilk kutlamanın eğitim-öğretimin 45. yılı olan 2013 yılı Ekim ayında Ankara’da yapılmasına; 45. yıla mahsus olmak üzere ilk kutlama etkinliklerinin 2013-2014 Öğretim yılının tümüne yayılarak gerçekleştirilmesine; etkinlik düzenleme komitesinde dileyen her bölümden bir öğretim elemanının yer almasına; komite üyelerinin isimlerinin 15 Haziran 2012 tarihine kadar PEMKON Dönem Başkanlığına bildirilmesine,

Karar no 2. PEMAT – PEMKON web sayfasına bölümlerin yapması gereken mali katkıların, Haziran 2012 ayı sonuna kadar açılan hesaba yatırılmasına ve web sayfasının bir sonraki PEMKON Toplantısına kadar yaşama geçirilmesine,

Karar no 3. Peyzaj Mimarlığı Lisans ders müfredatlarının Prof. Dr. Adnan Uzun, Prof. Dr. Nilgül Karadeniz, Doç. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay ve Dr. Gaye Çulcuoğlu tarafından hazırlanan zorunlu dersler (bilgi alanları) ile ilgili rapor doğrultusunda revize edilmesinin Bölümlere önerilmesine,

Karar no 4. Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde araştırma ve tez konuları belirlenirken, bilim dünyasındaki genel gelişmelerin ve ulusal önceliklerin yanı sıra, Avrupa Bilim Vakfı tarafından 2010 yılı Ekim ayında yayınlanan “Değişen Dünyada Peyzaj: Araştırma, Politika ve Uygulama için Genel Çerçeve” başlıklı belgede ve Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’nde vurgulanan konuların tüm bölümler tarafından dikkatle değerlendirilmesine; bugüne kadar ele alınmayan ya da daha az ele alınan konulardaki araştırmalara öncelik verilmesine,

Karar no 5. Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde olması gereken anabilim dalı/dalları konusunda bir çalışma yapmak üzere Prof. Dr. Kemal Tuluhan YILMAZ, Doç. Dr. Şerif HEPCAN, Doç. Dr. Hakan DOYGUN ve Yrd. Doç. Dr. Nur BELKAYALI’dan oluşan bir komisyonun kurulmasına, bu konudaki raporun bir sonraki PEMKON Toplantısına kadar hazırlanmasına,

Karar no 6. Peyzaj Mimarlığı bölümleri arasında öğrenci değişiminin yararına binaen, FARABİ Değişim Programına katılımın teşvik edilmesine; bu konuda öğrencilerin Bölümler tarafından bilgilendirilmesine; öğretim üyelerinin de kısa süreli, yoğunlaştırılmış ders vermek üzere görevlendirilebilmesi konusunun Prof. Dr. Abdullah KELKİT tarafından Dekanlar Konseyinin gündemine taşınmasına,

Karar no 7. PEMKON 3. Dönem Başkanlığının, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Tuluhan YILMAZ tarafından yürütülmesine,

1. madde için oyçokluğuyla, diğer maddeler için oybirliğiyle karar verilmiştir.

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 21

6.       PEMKON (10 Kasım 2012, Adana)

Karar no 1. Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı öğretiminin başlamasının 45. Yıldönümü kutlamaları başlangıç etkinliğinin birkaç güne yayılacak etkin bir şekilde Ekim 2013 içinde Ankara’da yapılmasına; etkinliklerin planlanması konusunda Doç.Dr. Meryem ATİK, Doç.Dr. Murat ÖZYAVUZ, Yrd.Doç.Dr. Ayfer KARADAĞ, Yrd.Doç.Dr. Fürüzan ASLAN ve katılacak diğer öğretim üyelerinden oluşacak bir komitenin görevlendirilmesine; Komite’nin çalışmalarını PEMKON Dönem Başkanı ile işbirliği içerisinde yürütmesine; bu kapsamda tasarlanacak 45. yıl logosunun yazışma ve afişlerde kullanılmasına, kutlamalar çerçevesinde yer alması olası etkinliklerin Aralık 2012 ayı sonuna kadar taslak olarak belirlenmesine, ve PEMKON Dönem Başkanlığı tarafından Bölümlerin görüş ve önerisine sunulmasına,

Karar no 2. PEMKON web sayfası ile ilgili Süper Kullanıcı yetkisinin Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME’ye verilmesine; web sayfasına parasal katkısını henüz vermeyen bölümlerin Kasım 2012 sonuna kadar katkıları vermelerine; her bölümün bir web sayfası sorumlusunun adını ve iletişim bilgilerini PEMKON Dönem Başkanlığına ve Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME’ye Kasım 2012 sonuna kadar bildirmesine,

Karar no 3. Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde olması gereken anabilim dalı/dalları konusunda Prof. Dr. K. Tuluhan YILMAZ, Doç. Dr. Şerif HEPCAN, Doç. Dr. Hakan DOYGUN ve Yrd. Doç. Dr. Nur BELKAYALI’dan oluşan komisyon tarafından hazırlanan raporun değerlendirilmesi sonucunda; fakülte yapısı da dikkate alınarak Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde; Peyzaj Planlama ve Peyzaj Tasarımı adı altında iki anabilim dalı olmasının uygun olduğu yönündeki görüş birliği doğrultusunda, bu olası anabilim dalları hakkında bölümlere tekrar görüş sorulmasına ve konunun bir sonraki PEMKON Toplantısında karara bağlanmasına,

Karar no 4. Yeni kurulacak ve yeniden yapılandırılacak Peyzaj Mimarlığı Bölümleri için uygun fakülte yapısı konusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Peyzaj Mimarlığı disiplininin temelde bir planlama ve tasarım disiplini olması; Bölüm mezunlarının istihdam edildikleri yerler ve ağırlıklı olarak birlikte çalıştıkları meslek grupları; Avrupa Birliği Meslekler Sınıflandırması ve ISCED ’97 Meslek Kodlaması çerçevesinde önerilecek fakülte yapısı için; Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge planlama, İç Mimarlık ve olası diğer bölümlerin yer alacağı, Mimarlık ve Mekânsal Planlama Fakültesi veya aynı kapsamı ifade eden bir tanımlamanın uygun olduğuna,

Karara no 5. PMO Genel Sekreterliği tarafından Dönem Başkanlığımıza iletilen; (1) Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi, (2) Peyzaj Mimarlığı Eğitim Kurultayı ve (3) Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Sempozyumu konulu yazıların değerlendirilmesi sonucunda; Kasım 2013’de Adana’da yapılacak olan 5. Kongrenin PEMKON üyesi bölümler tarafından katılım ile desteklenmesi, önerilen Peyzaj Mimarlığı Eğitim Kurultayı’nın 45.yıl kutlama etkinlikleri kapsamında ele alınması ve önerilen Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Sempozyumu’nun ise Peyzaj Mimarlığı 5. Kongresi programına alınarak bir veya daha fazla oturumun lisansüstü araştırma sonuçlarının sunulması için ayrılması yönünde oluşan görüşün PMO Genel Sekreterliği’ne iletilmesine,

Karar no 6. Peyzaj Mimarlığında Yüksek Lisans ve Doktora programlarında ileri düzeyde planlama ve tasarım çözümleri geliştirmek üzere, çeşitli planlama ve tasarım stüdyosu derslerine zorunlu statüde yer verilmesi; bu programlarda yer alan öğrencilere Yüksek Lisansta en az 1 (bir), Doktorada ise en az 2 (iki) adet planlama ve tasarım stüdyosu dersinin aldırılması ve Doktora yapan tüm öğrencilere zorunlu olarak İstatistik ve Araştırma Yöntemleri derslerinin aldırılmasının uygun olacağına,

Karar no 7. Yeni kurulan bölümlerde Lisans ve Lisansüstü programlarının açılması konusunda yeterlik ölçütleri kapsamında Doç. Dr. Bülent YILMAZ’ın sunumu üzerine genel görüşme yapılması sonucunda; Lisans ve Lisansüstü program açılması için YÖK’ün belirlediği ölçütlere ek olarak; bir bölümün yeterli düzeyde eğitim-öğretim faaliyeti sürdürülebilmesinin, belirli/çeşitli mesleki konularda uzmanlaşmış öğretim üyelerini bünyesinde barındırması ile mümkün olacağı yönündeki görüşün Bölüm Başkanlıklarına iletilmesine,

Karar no 8. ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin çalışmalarının, adına lisansüstü çalışma yaptığı bölümlerle yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi, tez konularının ve çalışma alanlarının mümkün olduğu koşulda araştırma görevlisinin lisansüstü öğrenimi sonrasında görev alacağı bölgeden seçilmesinin uygun olduğuna,

Karar no 9. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin diledikleri takdirde PEMKON Toplantılarına ve PEMKON kapsamında yapılacak etkinliklere katılımının uygun olduğuna, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 21

7.       PEMKON (15 Mayıs 2013, Malatya)

Karar no 1. Peyzaj Mimarlığı eğitim-öğretiminin 45. Yılı etkinlikleri kapsamında başlangıç etkinliğinin Ankara’da, 4-5 Ekim 2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde yapılmasına; etkinliğin Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitim-öğretiminin tarihsel süreci ve gelecek hedeflerini ele alacak şekilde düzenleme komitesi tarafından programlanmasına,

Karar no 2. Peyzaj Mimarlığı Terminoloji Komisyonu ile ilgili olarak Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Doç.Dr. Meryem ATİK, Düzce Üniversitesi orman Fakültesi’nden Yrd.Doç.Dr. Pınar KÖYLÜ ve Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümünden Yard.Doç.Dr. Bige İlhan ŞİMŞEK ve katılacak iki gönüllü öğretim üyesi ile birlikte konuya ilişkin mevcut çalışmaları değerlendirerek hazırlayacakları taslağın, Bölümlerin görüşü alındıktan sonra Peyzaj Mimarlığı Akademik Web Sitesi’nde kullanıma sunulmasına,

Karar no 3. PEMAT-PEMKON logo tasarımı konusunda şartname hazırlanması ve yarışma açılması için Prof.Dr. Öner DEMİREL başkanlığında oluşturulacak bir çalışma grubu tarafından gerekli hazırlığın yapılmasına,

Karar no 4. 6.PEMKON Toplantısı 3 nolu kararı gereği, Bölümlerden gelen görüşler doğrultusunda, yeni kurulacak ve yeniden yapılandırılacak Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde; “Peyzaj Planlama”, “Peyzaj Tasarımı” ve “Bitki Materyali” başlıkları altında asgari üç anabilim dalının yer alması, fakülte yapıları ve akademik gelişmeler dikkate alınarak, ihtiyaç duyulacak yeni anabilim dallarının açılmasının uygun olacağına,

Karar no 5. Mekansal planlama ve tasarım alanlarında araştırma, öğretim teknikleri ve benzeri konularda deneyim kazanmış Peyzaj Mimarlığı Bölümleri tarafından tematik seminerler / konferanslar düzenlenmesinin yararına atıf yapılarak, bu tür etkinliklerin düzenlenmesi için etkinlik konusu ve taslak program konusunda Bölümlere görüş sorulmasına,

Karar no 6. Peyzaj Mimarlığı eğitim-öğretiminin 45. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Peyzaj Mimarlığı Eğitim Kurultayı düzenlenmesine, Kurultay çalışmalarını yürütecek düzenleme komitesinin oluşumu konusunda Bölümlere görüş sorulmasına,

Karar no 7. PEMKON Yönergesi ilgili maddesi gereği 3. Dönem başkanlığı görev süresinin sona ermesi nedeniyle, PEMKON 4. Dönem başkanlığının (2013-2014) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından yürütülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 19

8.       PEMKON (16 Kasım 2013, Adana)

Karar no 1. 1.Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Kurultayı’nın Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün ev sahipliğinde, 10-11-12 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmesine; Kurultay Başkanlığını Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME’nin yürütmesine; Kurultay Düzenleme Kurulu’nun Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME, Prof.Dr. Nilgül KARADENİZ, Prof.Dr. Adnan UZUN, Prof.Dr. K. Tuluhan YILMAZ, Yard.Doç.Dr. Bülent BATUMAN, Dr. Gaye ÇULCUOĞLU (Peyzaj Mimarları Odası’nı temsilen) ve Dr. Emrah YILDIRIM’dan (Kurultay Sekreteri) oluşmasına; Kurultay kapsamının Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME’nin önerdiği genel çerçeveye uygun olarak, 8. Konsey Toplantısı’nda önerilen konuları da kapsayacak şekilde belirlenmesine,

Karar no 2. PEMAT-PEMKON Logo Tasarım Yarışması konusunda Prof.Dr. Öner DEMİREL başkanlığında hazırlanan Yarışma Şartnamesi’nin genel olarak uygunluğuna; Bölümlerin nihai görüşlerini 10 gün içerisinde Prof.Dr. Öner DEMİREL’e iletmesine; Yarışma Takvimi, Düzenleme Kurulu, Jüri Üyeleri, Katılımcılar, Para Ödülü gibi konulara son şeklinin PEMKON Dönem Başkanlığı ile birlikte verilmesine,

Karar no 3. 7.Toplantıda belirlenen Peyzaj Mimarlığı Terminoloji Komisyonu’nun hazırladığı çalışma yönteminin genel itibariyle benimsenmesine; yeni üyelerin de katılımıyla, Komisyonun Doç.Dr. Meryem ATİK (Komisyon başkanı), Prof.Dr. Atila GÜL, Doç.Dr. Aydın ÖZDEMİR, Doç.Dr. Şevket ALP, Yard.Doç.Dr. Pınar KÖYLÜ, Yard.Doç.Dr. Mustafa ARTAR, Yard.Doç.Dr. Onur BOYACIGİL ve Yard.Doç.Dr. Bige Şimşek İLHAN’dan oluşmasına,

Karar no 4. PEMKON tarafından Türkiye Peyzajları Ulusal Konferansları serisinin başlatılmasına; konferansların ilke olarak 2 yılda bir yapılmasına; Peyzaj Mimarlığının ilgi alanına giren konuların her boyutuyla tartışılabilmesi ve somut sonuçlara varılabilmesi amacıyla konferansların temalı olarak gerçekleştirilmesine; Türkiye Peyzajları 1. Ulusal Konferansı’nın 2015 yılında İstanbul’da gerçekleştirilmesine; ilk konferansın “Türk Kültüründe Bahçe” temasıyla gerçekleştirilmesine; konferansa ev sahipliği konusuna İstanbul’daki Peyzaj Mimarlığı Bölümleriyle görüşüldükten sonra karar verilmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 21

9.       PEMKON (14 Mayıs 2014, İzmir)

 Karar no 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim – Öğretim çalıştayı kapsamında oluşturulan atölyelerin yeni koordinatör ve üyelerin katılımıyla çalışmalarını sürdürmesine; eğitim öğretim çalıştaylarının 2 yılda bir PEMAT toplantıları ile aynı tarihlerde yapılmasına; PEMAT katılımcılarının bu konuda görüşlerinin alınmasına,

Karar no 2. PEMAT – PEMKON Logo Tasarım Yarışması için hazırlanan şartnamenin revize edilerek sadece peyzaj mimarlığı bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılabileceği bir yarışma olarak düzenlenmesine; yarışma seçici kurulunun peyzaj mimarlığı bölümü öğretim elemanlarından oluşmasına; seçici kurula üye vermek isteyen önerdikleri üyelerin isim ve iletişim bilgilerini 30 Mayıs 2014 tarihine kadar Dönem Başkanlığına bildirmesine; oluşturulacak Seçici Kurulun Dönem Başkanı ile birlikte yarışma posterini hazırlamasına ve görüş için bölümlere sirküle etmesine; yarışma takviminin, logo seçimi konusunda nihai kararın 10. PEMKON toplantısında verilecek şekilde düzenlenmesine,

Karar no 3. 9. PEMKON Toplantısı’nda İstanbul’da yapılması kararı alınan “Türk Bahçesi” temalı Türkiye Peyzajları 1. Ulusal Konferansı’nın düzenlenmesi konusunda İstanbul’daki bölümlerden olumlu bir yanıt alınamaması nedeniyle, Konferansın Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Ekim – Kasım 2015’te Ankara’da gerçekleştirilmesine; ev sahibi bölümün PEMKON Dönem Başkanı ile işbirliği içinde konferans tarihi, konferans alt temaları, düzenleme kurulu, bilim kurulu gibi konuları taslak olarak belirleyip bölümlerin görüşüne sunmasına;

Karar no 4. PEMKON 5. Dönem Başkanlığı’nın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nce yürütülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 20

10.   PEMKON (22 Kasım 2014, İstanbul)

Karar no 1. PEMAT-PEMKON Logo Tasarımı Öğrenci Yarışması Seçici Kurulu tarafından belirlenen ve aşağıda detayları aktarılan yarışma sonucunun olduğu şekli ile kabulüne; Başarı Ödülü’ne layık görülen logoda olası değişiklikler için Bölümlere görüş sorulmasına, Bölümlerden gelecek görüşler doğrultusunda Seçici Kurul’un eser sahibi ile ön çalışma yapmasına, mümkün olursa tasarım konusunda yetkin bir grafik sanatçısından destek alınmasına ve sonrasında yeniden bölümlerin görüşüne sunulmasına; logonun son halinin 11. PEMKON / 19. PEMAT toplantısında ilan edilmesine,

Başarı Ödülü      :              Mustafa İlkay AKYOL – Bartın Üniversitesi

1. Mansiyon       :              Mehmet Cemil AKTAŞ – Bartın Üniversitesi

2. Mansiyon       :              Sinem ÖZDEDE – Düzce Üniversitesi

3. Mansiyon       :              İsmet AKINCI – İstanbul Üniversitesi

Karar no 2. “Türk Bahçesi” temalı “Türkiye Peyzajları 1. Ulusal Konferansı”nın PEMKON etkinliği olarak, PEMKON ile iş birliği içerisinde İstanbul Teknik Üniversitesi ve Işık Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da 2016 yılı bahar döneminde düzenlenmesine,

Karar no 3. PEMKON tarafından düzenlenecek konferansların düzenleme yöntemini ortaya koyan ilkelerin belirlenmesine; bu amaçla oluşturulacak komisyon için bölümlerden üye talep edilmesine,

Karar no 4. 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı kapsamında oluşturulan atölyelerin çalışmalarını sürdürmelerine; atölye başkanlarına, başkanlık görevlerine devam etmeyi isteyip istemediklerinin PEMKON Dönem Başkanlığı tarafından sorulmasına; devam etmek istemeyenlerin yerine diğer atölye üyeleri arasından ya da bölümlere sorulmak suretiyle yeni başkan seçilmesine; atölyelerin çalışma ilkelerinin atölye başkanları ve PEMKON Dönem Başkanı tarafından oluşturulmasına; atölye başkanlarının en fazla iki dönem üst üste görev yapabilmelerine; yeni üye katılımı konusunda gerekli duyuruların atölye başkanları tarafından yapılmasına; atölye çalışmalarının iki yılda bir yapılacak olan Eğitim-Öğretim Çalıştayları ile Peyzaj Mimarlığı akademik camiası ile paylaşılmasına,

Karar no 5. Bologna Süreci’nin de bir gereği olarak Peyzaj Mimarlığı Öğrenci Topluluğu oluşturma konusunda her bölümün kendi içerisinde faaliyetler yürütmesine; Üniversitelerdeki öğrenci toplulukları / kulüpleri kapsamında bunun gerçekleştirilebileceğine; bölümlerin mevcut olan ya da yeni oluşturulan öğrenci toplulukları ile ilgili bilgileri PEMKON Dönem Başkanlığı’na iletmelerine ve bu bilgilerin PEMAT-PEMKON internet sitesinde yayınlanmasına; bölümlerde öğrenci topluluğu kurulmasına destek sağlamak amacıyla – talep edilmesi halinde – PEMKON Dönem Başkanlığı’nın ilgili Bölüm Başkanlığı’na destek yazısı göndermesinin uygun olduğuna, toplulukların üniversitelerde oluşturulmasını takiben bu toplulukların birbirleriyle ortak çalışmalarının eşgüdümü için PEMKON tarafından gerekli desteğin verilmesine,

Karar no 6. Meslek Yüksekokulları’na bağlı Peyzaj ve Süs Bitkileri ve benzer isimli programların müfredatlarının Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin ilk iki yıllık müfredatları ile uyumunun sağlanması ve Dikey Geçiş Sınavı ile bu programlardan bölümlerimize gelen öğrencilerin sorunlarının en az düzeye getirilebilmesi için bilimsel gerekçeli bir rapor hazırlanmasına; bu çalışmayı yürütmek üzere Prof. Dr. Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ, Prof. Dr. Mehmet Emin BARIŞ ve Doç. Dr. Cengiz USLU’dan meydana gelen üç kişilik bir komisyon kurulmasına; komisyonun hazırlayacağı raporun Bölümlerin görüşüne sunulmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmak üzere bir sonraki PEMKON toplantısında karara bağlanmasına,

Karar no 7. Peyzaj Mimarlığı Bilim Alanı’nda gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Doçentlik Sınavı ile ilgili olarak “Temel Alan, Bilim Alanı, Başvuru Koşulları, Anahtar Kelimeler, jürilerde yer alacak Profesörlerin seçimine dair kriterler” ve benzeri konularda bir rapor hazırlamak üzere Prof. Dr. Adnan UZUN, Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME, Prof. Dr. Mustafa VAR ve Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY’dan meydana gelen dört kişilik bir komisyon kurulmasına; bölümlerin konu hakkındaki öneri ve görüşlerini bir hafta içerisinde PEMKON Dönem Başkanlığı aracılığıyla oluşturulan Komisyona iletmelerine; Komisyonun hazırlayacağı raporun yeniden Bölümlerin görüşlerine sunulmasına; raporun son halinin PEMKON Dönem Başkanlığı aracılığıyla Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’na iletilmesine,

Karar no 8. Peyzaj Mimarlığı alanında bilimsel ve popüler dergi çıkartılmasına yönelik yapılması gerekli çalışmaların belirlenmesi için Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR’dan meydana gelen üç kişilik bir komisyon kurulmasına; komisyon çalışmalarının iki ay içerisinde sonuçlandırılarak PEMKON Dönem Başkanlığı aracılığıyla Bölüm Başkanlıkları’na iletilmesine; dergi çıkarılması ile ilgili konularda (tasarım, dergi editörlüğü, danışma kurulu gibi) bölümlerden görüş ve öneri alınmasına ve bu konu ile ilgili hususların bir sonraki PEMKON toplantısında karara bağlanmasına,

Karar no 9. TÜBİTAK’a Peyzaj Mimarlığı alanında sunulan araştırma projeleri ile ilgili konuların bir sonraki PEMKON toplantısında ele alınmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 27

11.   PEMKON (27 Mayıs 2015, Kahramanmaraş)

Karar no 1. Peyzaj Mimarlığı Bilim Alanı’nda gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Doçentlik Sınavı ile ilgili olarak kurulan ve Prof. Dr. Adnan UZUN, Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME, Prof. Dr. Mustafa VAR ve Doç. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY’dan meydana gelen komisyonun, Yrd. Doç. Dr. Aysel ULUS’un katılımıyla çalışmalarına devam etmesine,

Karar no 2. Peyzaj Mimarlığı alanında bilimsel ve popüler dergi çıkartılmasına yönelik olarak, dergi sahipliği ile ilgili konuların Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından yürütülmesi konusunda çalışmaların başlatılmasına, Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR’dan meydana gelen komisyonun Prof. Dr. Atila GÜL’ün katılımıyla çalışmalarına devam etmesine,

Karar no 3. PEMAT-PEMKON Logo Tasarımı Öğrenci Yarışması’nda Başarı Ödülü alan eser üzerindeki revizyon çalışmalarının uygun olduğuna ve logoların son halinin aşağıda belirtildiği şekli ile kabul edilmesine,

Karar no 4. Meslek Yüksekokulları’na bağlı Peyzaj ve Süs Bitkileri ve benzer isimli programların müfredatlarının incelenmesine yönelik olarak kurulan ve Prof. Dr. Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ, Prof. Dr. Mehmet Emin BARIŞ ve Doç. Dr. Cengiz USLU’dan meydana gelen komisyonun çalışmalarına devam etmesine, Peyzaj Mimarları Odası ve Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı Atölyeleri ile işbirliği içerisinde iki yıllık programlara yönelik taslak müfredat oluşturulmasına, müfredatın Bölümlerin görüşüne sunulmasına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmak üzere bir sonraki PEMKON toplantısında karara bağlanmasına,

Karar no 5. PEMKON tarafından düzenlenecek konferansların düzenleme yöntemini ortaya koyan ilkelerin olduğu şekli ile kabul edilmesine,

Karar no 6. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dallarına farklı lisans programlarından gelen lisansüstü öğrencilerine “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanmasının gerekli olduğuna,

Karar no 7. PEMAT-PEMKON web sayfasının devamlılığı ve sosyal medya olanakları ile kullanım potansiyellerine yönelik çalışmaları yürütmek üzere Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet BENLİAY’dan meydana gelen bir komisyon kurulmasına, elde edilecek sonuçların Bölümlerin görüşlerine sunulmasına, bu konular üzerine bir sonraki PEMKON toplantısında karar alınmasına,

Karar no 8. Terminoloji Komisyonu üyelerinin kendi içlerinde yeni başkan seçmesine, yeni üyelikler için Bölümlere PEMKON dönem başkanlığı aracılığıyla çağrıda bulunulmasına, çalışmaların Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı Atölyeleri ile işbirliği içerisinde yürütülmesine,

Karar no 9. PEMKON 6. Dönem Başkanlığı’nın Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nce yürütülmesine,  oy birliğiyle karar verilmiştir.

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 25

12.   PEMKON (27 Kasım 2015, İzmir)

Karar no 1. SDÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde yeni oluşturulmakta olan “Mimarlık Bilimi ve Uygulamaları Dergisi” isimli bilimsel dergi yayınlama süreci örnek alınarak dergi sahipliğini SDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atila GÜL’ÜN üstleneceği, Peyzaj Mimarlığı alanında ulusal ölçekte çıkarılacak bilimsel dergi için;

a.    Web ortamında SDÜ Mimarlık Fakültesi tarafından oluşturulacak ve linki PEMKON Dönem Başkanlığı tarafından tüm bölümlerle paylaşılacak anket platformu ile dergi ismi, derginin editörlüğü, editör yardımcılığı, yayın ve danışma kurulları, yıllık sayısı vb. gibi önerilerinin 31 Aralık 2015’e kadar tamamlanmasına ve anket sonuçlarının PEMKON Başkanlığına bildirilmesine,

b.    Bölümlerde Yayın ve Dergi Komisyonlarının oluşturulmasına (Başkan ve Yardımcıları) ve özellikle Dergi editörlüğü ve editör yardımcılığı konusunda gönüllü görev alacakların isimlerin Bölümlerin akademik kurullarında görüşülmesi ve kararların PEMKON dönem başkanlığına 31 Aralık 2015 tarihine kadar bildirilmesine,

c.     Tüm bu çalışmaların daha önce oluşturulan ve Prof. Dr. Atila GÜL, Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR’dan oluşan komisyon tarafından yürütülmesine, yukarıda ifade edilen konulara ilişkin nihai kararın bir sonraki PEMKON Toplantısında alınmasına,

Karar no 2. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Işık Üniversitesi işbirliğinde 25–28 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “I. Ulusal PEMKON Konferansı-Türk Bahçeleri”nin tanıtılması amacıyla;

a.       Hazırlanan posterlerin ve diğer materyallerin bölümlerde ilgili panolara asılmasına,

b.      Konferans duyurusunun üniversitelerin ilgili diğer bölümlerine de (tarih, coğrafya, edebiyat, arkeoloji vb.) iletilmesine,

c.       Konferans başlığının daha önce alınan PEMKON kararı çerçevesinde revize edilmesine,

d.      Konferansa ilişkin iş ve işlemlerin PEMKON 11. Toplantısında kabul edilen usul ve esaslara uygunluğunun kontrol edilmesine, varsa gerekli düzeltmelerin yapılmasına,

e.      Konferansın daha verimli geçmesi için konferansın paralel oturumlar şeklinde gerçekleşmesi halinde oturumlarda öne çıkan konuları ve fikirleri derlemek ve sonuç bölümünde sunmak üzere her oturum için bir “Oturum Gözlemcisi”nin belirlenmesine.

f.        Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi aşamasında sözlü sunum için araştırmaya dayanan çalışmalardan seçilmesine, derleme çalışmaların daha çok poster sunum olarak göz önüne alınmasına,

Karar no 3. PEMAT-PEMKON web sitesinin devamlılığının sağlanması için yapılan çalışmalara devam edilmesine, içeriklerin geliştirilmesi için bölümlerden uzun süre görev yapabilecek, gönüllü birer temsilci seçilmesine ve temsilcilerin iletişim bilgilerinin Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU, Doç. Dr. Mustafa ARTAR ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet BENLİAY’dan oluşan komisyona 31 Aralık 2015 tarihine kadar ulaştırılmasına; web sitesinin yöneticiliği, finansmanı, sosyal medya linklerinin (Facebook, Twitter) işleyişi gibi konuların bir sonraki PEMKON Toplantısında karara bağlanmasına,

Karar no 4. Meslek Yüksek Okullarına bağlı Peyzaj ve Süs Bitkileri ve benzer isimli programlar için Prof. Dr. Mehmet Emin BARIŞ, Prof. Dr. Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ ve Doç. Dr. Cengiz USLU’dan oluşan komisyon tarafından hazırlanan taslak müfredatın Bölümlere gönderilmesine; bölümlerin bu taslak müfredatı kendi içlerinde ve varsa üniversitelerinin bünyelerinde yer alan söz konusu programların yöneticileri ya da öğretim elemanlarıyla değerlendirmelerine ve görüş ve önerilerini Komisyona ve PEMKON Dönem Başkanlığına iletmelerine; taslağa son şekli verilerek Yükseköğretim Kurulu’na iletilmesi konusunun bir sonraki PEMKON Toplantısında karara bağlanmasına,

Karar no 5. Ülkemizde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün programını inceleyen Sayın Doç. Dr. Hayriye EŞBAH tarafından ders müfredatı, öğretim elemanların nicelik ve nitelik yapısı, Bölüm isminin değişmesine yönelik bir rapor hazırlanması, bu rapora göre PEMKON’un gerekçeli kararının Tüm Mimarlık Fakülte Dekanlıklarına ve Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) sunulmasına,

Karar no 6. Doç. Dr. Osman UZUN ve Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME tarafından PEMKON Eğitim–Öğretim Danışma Kurulu (EÖDK) Çalışma Usul ve Esaslarının hazırlanmasına ve bir sonraki PEMKON Toplantısı’nda karara bağlanmasına,

Karar no 7. PEMKON çalışmalarının geldiği nokta itibariyle, kurumsal bir kimliğe olan gereksinim daha fazla hissedildiğinden, bu konunun bölümler tarafından tartışılmasına; faaliyetlerin nasıl bir kurumsal kimlik altında daha etkin bir şekilde sürdürülebileceğinin değerlendirilmesine; kurumsal yapılanmada Yükseköğretim Kurulu’nca sürdürülmekte olan kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmalarının olası yansımalarının da dikkate alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 18

13.   PEMKON (3 Mayıs 2016, Edirne)

Karar no 1. SDÜ Mimarlık Fakültesi bünyesinde çalışmaları tamamlanan bilimsel dergi yayınlama süreci örnek alınarak peyzaj mimarlığı alanında ulusal ölçekte çıkarılacak bilimsel dergi çalışmalarının:

a.       Prof. Dr. Atila GÜL, Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR’dan oluşan ekip tarafından yürütülmesine,

b.      Dergi yazım kurallarının bu komisyon tarafından oluşturulmasına,

c.       Baş editörlüğün ve sahipliğinin Süleyman Demirel Üniversitesi’ne verilmesine,

d.      Dergi baş editörünün Prof. Dr. Atilla GÜL ve alan editörlerinin Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Ömer ATABEYOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR ve 5 farklı üniversiteden öğretim üyelerinden oluşmasına,

e.      Ocak 2017’de ilk sayısını çıkaracak derginin, yılda 2 sayı olarak çıkarılmasına ve derginin isminin “Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi (PAUD)” olmasına,

f.        Makale yazım dilinin Türkçe (Özet kısmının İngilizcesiyle birlikte) olmasına,

Karar no 2. 2. PEMKON II. Konferansının Türkiye Peyzajları 2. Ulusal Konferansı adıyla, 2017 yılı, Kasım ayında, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ev sahipliğinde düzenlenmesine ve yeni dönem başkanlığıyla birlikte tema seçilmesine,

Karar no 3. PEMAT-PEMKON web sayfasının devamlılığının sağlanması için yapılan çalışmalara devam edilmesine, içeriklerin geliştirilmesi için her bölümden için bölüm sorumlularının belirlenmesine, iletişim bilgilerinin ve dönem başkanı aracılığıyla PEMKON’a bildirilmesine, Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet BENLİAY’dan oluşan ekibe ulaştırılmasına, PEMAT-PEMKON web sayfası komisyonun oluşturulacak web sayfasının yıllık maliyetini belirleyerek PEMKON dönem başkanına bildirmesine,

Karar no 4. Peyzaj Mimarlığı Bölümleri ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümlerinin programları için komisyon oluşturulması, bu komisyon çalışmalarıyla “Mimarlık Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nde gündeme alınması için girişimlerde bulunulması ve bir sonraki PEMKON 14. Toplantısında gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılmasına,

Karar no 5. Prof. Dr. Osman UZUN ve Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME tarafından hazırlanan PEMKON Eğitim–Öğretim Danışma Kurulu (EÖDK) Çalışma Usul ve Esasları yönergesinin kabulüne,

Karar no 6. Prof. Dr. Adnan UZUN, Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME, Prof. Dr. Mustafa VAR ve Prof. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY ve Yrd. Doç. Dr. Aysel ULUS’dan oluşan 2016 yılı Ekim ayından itibaren geçerli olacak “Doçentlik Kriterleri” ile ilgili komisyonun çalışmalarına devam etmelerine, bir sonraki PEMKON 14. Toplantısında bilgilendirilme yapılmasına,

Karar no 7. Prof.Dr. Oğuz YILMAZ, Prof.Dr. Murat ZENCİRKIRAN, Doç.Dr. Şevket ALP, Yrd.Doç.Dr. Onur BOYACIGİL, Yrd.Doç.Dr. Pınar KÖYLÜ, Yrd.Doç.Dr. Mustafa ARTAR ve Yrd.Doç.Dr. Bige ŞİMŞEK İLHAN’dan oluşan ”Terminoloji Komisyonu”nun çalışmalarına devam etmesine ve gelişmeler konusunda bir sonraki PEMKON 14. Toplantısında bilgilendirme yapılmasına,

Karar no 8. TÜBİTAK ÇAYDAG bünyesinde “Peyzaj Paneli” oluşturulması konusunda Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU tarafından yürütülen çalışmaların devam etmesi ve bir sonraki PEMKON 14. Toplantısında bilgilendirilme yapılmasına,

Karar no 9. PEMKON yönetim ve çalışma grupları organizasyon şemasıyla yönetmeliğinin ve PEMKON sabit sekretaryasının oluşturulması konusunda Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME tarafından bir sonraki PEMKON 14. Toplantısına hazırlık yapılmasına,

Karar no 10. PEMKON 7. Dönem Başkanlığının İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından yürütülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 21

14.   PEMKON (7 Aralık 2016, Antalya)

Karar no 1. Her bölümün 31 Aralık tarihine kadar web sitesine giriş yapacak bölüm elemanını suha@cu.edu.tr adresinden Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU’na bildirmesine; veri girişlerinin hem Türkçe ve hem de İngilizce olarak yapılmasına; PEMAT toplantısı ve PEMKON konferanslarının gelirlerinin bir bölümünün web sitesi masrafları için ayrılmasına; katılım ücreti belirlenirken kişi başı alınacak katılım ücreti içerisinden bu fonun oluşturulması. Bu miktarın ihtiyaçlar doğrultusunda PEMKON başkanlığı

ve toplantı düzenleyicileri tarafından karşılıklı istişare ile belirlenmesine,

Karar no 2. TÜBİTAK’ta ÇAYDAG bünyesinde yeniden Peyzaj Paneli oluşturulmasına yönelik çalışmalar bağlamında Prof.Dr. Cengiz ACAR ve Prof.Dr. Süha BERBEROĞLU’nun TÜBİTAK’a hazırlayacağı bir metnin PEMKON tarafından TÜBİTAK’a iletilmesine; aşağıda belirtilen genel sorunların bütün bölümlerle paylaşılmasına:

a.       Bölümlerin az proje ile katılması nedeniyle ayrı bir panel oluşturacak sayı çoğu zaman oluşamamaktadır. Bölümlerimizin her dönem bol ve kaliteli projelerle başvuruda bulunmalarının bölüm başkanlıklarınca desteklenmelidir.

b.      Kurum izinleri pek çok proje başvurusu için caydırıcı olmaktadır. Bu konunun vakit alacağı göz önünde bulundurularak proje teklifi hazırlığının süresi düzenlenmelidir.

c.       Peyzaj panellerinde çoğu kendi branşımızda olan akademisyenler son derece negatif tavırla projelere yaklaşmaktadır. Diğer branşlarda proje teklifi en üst kalitede olmasa bile daha toleranslı ve pozitif bir yaklaşımla projelerin hakem sürecinden geçmekte ve dolayısıyla diğer branşların proje sayıları daha yüksek olmaktadır.

Karar no 3. Eğitim Öğretim Danışma Kurulu (EÖDK) bağlamında, EÖDK’nun ilk çalışma konusunun “akreditasyon” olmasına; PEMKON Dönem Başkanının bu kurulda çalışmak isteyen akademisyenlerin isimleri için Bölümlerden isim önerisi almasına;

Karar no 4. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında PEMKON’un kamu kurum ve kuruluşlarından beklentileri konusunda yapılan çalışmanın Doç. Dr. Osman UZUN, Doç. Dr. Murat Zengin, Doç. Dr. Şevket Alp ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR’dan oluşan bir komisyon tarafından 15. PEMKON toplantısına daha da olgunlaştırıp getirilmesine,

Karar no 5. Peyzaj Mimarlığı alanında SDÜ sahipliğinde çıkarılacak derginin logo ve kapak tasarımının Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR tarafından yapılmasına, mevcut PEMAT/PEMKON logosunun müellifleri ile beraber modifiye edilmesine,

Karar no 6. Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansı’nın konusunun “Peyzaj Politikaları” olarak belirlenmesine; konferansın 5-8 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmesine; Bölümlerin bilim kurulu üye önerilerini 21 Aralık 2016 tarihine kadar Düzenleme Kuruluna iletmelerine,

Karar no 7. PEMKON’un kurumsal yapıya dönüştürülmesi hakkında Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME tarafından hazırlanan rapora istinaden PEMKON’un (ve de PEMAT’ın) dernek çatısı altında varlığını sürdürmesi konusunun anket eşliğinde bölümlere sorulması ve gelen sonuca göre değerlendirme yapılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir.

 Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 14

 

15.   PEMKON (5 Temmuz 2017, İstanbul)

Karar no 1. Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları ve Uygulamaları dergisinin ilk sayısının çağrılı, ikinci sayısının ise, Türkiye Peyzajları II. Ulusal Konferansına “Özel Sayı” şeklinde çıkarılmasına,

Karar no 2. Kurumsal yapılanma gereksinimi nedeniyle dernekleşme sürecinin canlandırılmasına, kurulma sürecinde Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME, Yrd.Doç.Dr. Candan ZÜLFİKAR ve Yrd.Doç.Dr. Mustafa ERGEN’den oluşan bir komisyonun 15 Ekim 2017 tarihine kadar taslak çalışma yapmasına,

Karar no 3. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında PEMKON’un kamu kurum ve kuruluşlarından beklentileri konusunda yapılan çalışmanın bütün Bölümlerle paylaşılmasına; Bölümlerden 15 Ekim 2017 tarihine kadar görüş alınmasına ve gelen görüşler çerçevesinde raporun geliştirilmesine,

Karar no 4. Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretiminin 50. Yılı nedeniyle, 2018 yılı içinde II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı’nın gerçekleştirilmesine; Çalıştayı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün üstlenmesine; çalıştay tarihi, konu başlıkları ve içerikler ve diğer konularda Bölümlerden görüş alınmasına; I. Çalıştay’da atölye koordinatörlüğünü üstlenen öğretim üyelerine bu görevlerine devam edip etmeyeceklerinin sorulmasına;

Karar no 5. Uluslararası akreditasyon kapsamında İTÜ deneyiminin diğer Bölümlerle paylaşılmasına;

Karar no 6. 2018 yılının ülkemizde Peyzaj Mimarlığı eğitim-öğretiminin başlamasının 50. Yılı olması nedeniyle planlanan etkinliklerden PEMAT Toplantısının Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde Mayıs ayı başında yapılamasına; II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayının Haziran ayı sonu ya da Temmuz ayı başında Düzce’de yapılmasına; Ankara Üniversitesinin ve mesleğin tarihçesi ile ilgili bir kongrenin Sonbaharda Ankara’da yapılmasına,

Karar no 7. PEMKON 8. Dönem başkanlığının Karadeniz Teknik Üniversitesi orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Cengiz ACAR tarafından yürütülmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir.

Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 17

16.   PEMKON (13-14 Kasım 2017, Trabzon)

Karar no 1. II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı Hazırlıkları konusunda ev sahipliğini üstlenen Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman UZUN sunum yapmıştır. Çalıştay ile ilgili PEMKON, Çalıştay Atölye Başkanları ve üyeleri arasında yapacağı işbirliğiyle çalıştayın kapsamı ve detayları konusunda Doç. Dr. Osman UZUN’a yetki verilmiştir. Eğitim-Öğretim Çalıştayı kapsamında tüm Bölümlerden bir öğretim elemanının görevlendirilerek (yapılacak anket vb. çalışmalarla bölümlerden istenecek bilgilere yardımcı olmak üzere) 15 Aralık 2017 tarihine kadar Çalıştay sekretaryasına (osmanuzun@duzce.edu.tr, pinargultekin@duzce.edu.tr) bildirilmesi kararlaştırılmıştır.

Karar no 2. Peyzaj Mimarlığı Eğitimi ve Akademik Yapının Tarihçesi Çalışmaları konusunda Prof. Dr. Oğuz YILMAZ gerek kişisel ve gerekse bölümler arası yapmış olduğu çalışmalara ait görüşlerini bildirmiş, bu çalışmanın ayrı bir çalıştay şeklinde yapılması, II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı veya Ülkemizde Peyzaj Mimarlığı Eğitimi-Öğretiminin 50 yıl etkinlikleri kapsamında değerlendirilmesi gibi seçenekler üzerinde durulmuş ve bu konudaki nihai kararın PEMKON Dönem Başkanlığı ve Bölüm başkanlıkları arasında yapılacak yazışmalar sonucunda verilmesi kararlaştırılmıştır.

Karar no 3. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Kapsamında PEMKON’un Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Beklentileri Komisyon Raporu İle ilgili gelişmeler konusunda   Prof. Dr. Hayriye Eşbah TUNÇAY, Prof. Dr. Tuluhan YILMAZ, Prof. Dr. Şevket ALP, Doç. Dr. Murat ZENGİN, Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARTAR, Yrd. Doç. Dr. Emel BAYLAN, Derya YAZGI tarafından hazırlanan ve Doç. Dr. Osman UZUN’un sunumuyla aktarılan konunun, PEMKON Başkanlığında komisyon tarafından oluşacak raporun her kuruma ayrı ayrı gönderilecek şekilde düzenlenmesine,  her kuruma gönderilecek raporun içeriğinde farklılıklar olabileceğine, rapor başlığının ne olacağının yeniden değerlendirilmesine ve çalışmanın yapılan öneriler doğrultusunda aynı Komisyon tarafından sürdürülmesine karar verilmiştir.

Karar no 4. PEMKON’un yasal örgütlenme çalışmaları konusunda Prof.Dr. Veli ORTAÇEŞME, Yrd.Doç.Dr. Candan ZÜLFİKAR ve Yrd.Doç.Dr. Mustafa ERGEN‘in katılımıyla hazırlanan ve Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME tarafından sunulan, PEMKON çalışmalarının kurumsal bir çatı altında sürdürülmesi için Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği adı ile Antalya’da bir derneğin kurulmasına, derneğin kuruluşu ile ilgili tüm çalışmaları yapmak üzere Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME’ye yetki verilmesine karar verilmiştir.

Karar no 5. ‘Engelsiz Üniversite’ ve Peyzaj Mimarlığı konusunda Yrd. Doç. Dr. Candan ZÜLFİKAR  sunumunu gerçekleştirmiştir. Bölümlerin lisans ders programlarında “Herkes İçin Tasarım, Evrensel Tasarım veya Engelsiz Peyzaj Tasarımı” gibi isimler altında bir dersin müfredatların elverdiği ölçüde zorunlu bir ders olarak verilmesi hususunda hemfikir olunmuştur. Ayrıca benzer içerikteki derslerin Lisansüstü programlara da eklenmesinin uygun olduğu da önerilmiştir.

Karar no 6. 2018 yılı PEMAT hazırlıkları konusunda  Prof. Dr. Şevket ALP görüşlerini bildirmiş, bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda bir sonraki PEMAT ve PEMKON toplantılarının 2-5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde Van’da yapılmasına karar verilmiştir.

Karar no 7. Peyzaj Mimarlığı Bölüm Kontenjanlarının her yıl artırılması konusu tartışmaya açılmış, bu konunun ve Bölümlerin diğer tüm sorunlarının II. Eğitim-Öğretim Çalıştayı kapsamında ele alınmasına ve Çalıştay sonrasında ilgili kurumlara iletilmesine karar verilmiştir.

 Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 17

 

17.   PEMKON (2 Mayıs 2018, Van)

Karar no 1. II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı hazırlıkları konusunda Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı ve Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman UZUN sunum yapmıştır. Sunum sonrasında;

a.       Peyzaj Mimarları Odası genel merkezine ek olarak TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Şube ve Temsilciliklerine de “II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı”’na katılmaları için davetiye yollanmasına,

b.      Atölye çalışmalarına katılımı artırmak için Bölüm Başkanlarının ve Atölye Başkanlarının önereceği şirketlerin Çalıştay sekretaryasına bildirilmesine ve resmi davetlerin ilgili şirketlere sekretarya tarafından gönderilmesine,

c.       Yerel yönetimlerde çalışan meslektaşlarımızın katılımını artırmak için, TC İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne konuyla ilgili bir resmi yazılmasına,

d.      Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği gibi yerel yönetim birimlerine davet yazısı gönderilmesine,

e.      Kamu kurumlarında çalışan katkı koyacak Peyzaj Mimarlarının Çalıştay sekretaryasına bildirilmesine ve resmi davetlerin ilgili kişilere sekretarya tarafından gönderilmesine,

f.        Çalıştaya katılacak öğrencilerin konaklaması hususunda Bölümlerden gelen öğrenci sayısı (öğrenci adı-soyadı, üniversite) doğrultusunda Çalıştay sekretaryası tarafından Kredi Yurtlar Kurumuna resmi yazı yazılmasına,

g.       Bölüm Başkanları ya da Atölye Başkanları tarafından önerilmesi durumunda, Peyzaj Mimarlığı alanında kendilerini kanıtlamış tasarımcıların davet edilmesine,

h.      Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlarının Çalıştaya katılması ve bölümlerindeki öğretim elemanlarının teşvik edilmesi amacıyla Bölüm Başkanlarına davet mektubu yazılmasına,

Karar no 2. Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Kapsamında PEMKON’un Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Beklentileri Komisyon Raporu İle ilgili Gelişmeler konusunda Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman UZUN sunum yapmıştır. Hâlihazırda hazırlanmış olan 10 Bakanlığa ilişkin mektupların son haline geldiğine, Sağlık, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Bakanlıklarına da öneri getiren Bölüm Başkanlıkları tarafından gerekçelerin yazılarak mektupların güncellenmesine ve 2018 Sonbaharında her bir bakanlık için ayrı ayrı hazırlanmış olan raporların seçimlerin tamamlanmasından ve olası bakan ve bürokrat atamalarından sonra ilgili bakanlıklara gönderilmesi ve Bakanlıklardan randevu alarak konuyla ilgili görüşmelerin yapılmasına,

Karar no 3. “Türkiye Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Politikası” dokümanının oluşturması konusunda Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman UZUN sunum yapmıştır. Sunuma ilişkin verilerin Bölüm Başkanlarına gönderilmesine ve doküman hazırlıklarının II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim–Öğretim Çalıştayında Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinin sorunlarına ilişkin panelde duyurularak, başlatılmasına,

Karar no 4. Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) ile PEMKON ilişkileri konusunda Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Veli ORTAÇEŞME  sunum yapmıştır. Sunum sonrasında;

a.    PEMDER’in PEMKON toplantılarına davetine,

b.    PEMKON’un sekreterya hizmetlerini PEMDER’in üstlenmesine,

c.     PEMKON web sitesinin PEMDER web sitesi ile birleştirilmesine,

d.    PEMKON Danışma Kurulu’nun PEMDER bünyesinde faaliyet göstermesine,

e.    PEMKON Terminoloji Komisyonu’nun PEMDER bünyesinde faaliyet göstermesine,

f.     Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi (PAUD) sahipliğinin PEMDER’e aktarılmasına,

g.    PEMKON Etkinlikler Yönetmeliği’nin revizyonu kapsamında tanımlar 4. Maddeye PEMDER’in tanımının eklenmesine, Mali Hükümler 8. Madde’nin 4’üncü bendinin iptal edilmesi ve 4. ve 5. Bend olarak aşağıdaki hükümlerin eklenmesine:

§  Etkinliklere ilişkin kayıt ücretleri, gezi, yemek vb. ödemeler ve sponsorların yapacağı ödemeler PEMDER tarafından tahsil edilir ve PEMKON Dönem Başkanı ve etkinliği düzenleyen Bölüm Başkanının bilgisi dahilinde harcanır (4. Bend)

§  Etkinlik sonunda yapılan gelir-gider hesabı sonunda net gelirin %50’si PEMDER bütçesinde kalır, diğer % 50’si etkinliği düzenleyen Bölümünün bildireceği ihtiyaçlarının PEMDER tarafından satın alınmasında ve Bölüme hibe edilmesinde kullanılır. Etkinliği düzenleyen bölümün dilerse kendi payından feragat edebilir (5 bend)

Karar no 5. Türkiye’de “Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde 50. Yılı” kapsamında yapılacak diğer etkinlikler (Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı Öğretiminin Başlayış Hikayesi Paneli, vb.) konusunda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz YILMAZ sunum yapmıştır. Peyzaj mimarlığı eğitim öğretiminde hizmet yapmış emekli hocaların Çalıştaya davet edilmesi ve çalıştay programı içinde kendileri için özel program oluşturulmasına,

Karar no 6. Türkiye Peyzajları III. Ulusal Konferansı’nın (2019) Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünün ev sahipliğinde yapılmasına,

Karar no 7. PEMKON 9. Dönem Başkanının Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman UZUN olmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir. 

 Katılan Bölüm Başkanı sayısı: 19

 

18.PEMKON (5 Kasım 2018, Düzce)

Karar No 1: I. ve II. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı sonuçlarının izlenmesi ve atölye çalışmalarının bir sonraki çalıştaya kadar devam etmesi gerektiğine; bir Çalıştay İzleme Komitesi kurulmasına ve bu izleme komitesinin Atölye Başkanlarından oluşturulmasının uygun olacağına; bu kapsamda Atölye Başkanlarına “Çalıştay İzleme Komitesi”nde yer alıp almayacaklarının sorulmasına, devam edecek Atölye Başkanlarından (devam etmeyecekler için yeni Atölye Başkanı seçilmesine) Atölye sonuçlarının izlenmesine ilişkin bir form oluşturmalarının talep edilmesine; Başkanlar tarafından hazırlanacak formların Bölüm Başkanlıklarına her yıl gönderilerek (Bölüm olanakları ve gönüllülük çerçevesinde) iki yılda bir gelen sonuçların toplanmasına ve raporlanmasına; 4 yıl sonrasında ise bir sonraki Çalıştay için izleme sonuç raporlarının hazırlanmasına; atölye çalışmalarının sürekliliğini sağlamak ve canlı tutmak için mümkün olduğu durumda 2 yılda bir her bir atölye konusunda ek çalıştaylar düzenlenmesine; Koordinasyonun 1. ve 2. Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanları ve PEMKON Dönem Başkanları tarafından yapılmasına oy birliği,

Karar No 2: Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde okutulacak zorunlu derslerle ilgili olarak Prof.Dr. Adnan Uzun (Başkan), Prof.Dr. Nilgül Karadeniz, Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay, Dr. Gaye Çulcuoğlu tarafından hazırlanan, 5. PEMKON Toplantısında kabul edilen ve  “http://pemder.org.tr/raporlar/”   web sayfasından ulaşılabilen, raporun Tablo 1 kısmında yer alan Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kuramı, Doğal ve Kültürel Sistemler, Tasarım Kuramları, Metodoloji ve Uygulama, Peyzaj Planlaması, Yönetimi ve Uygulamaları, Arazi Tasarım, Konstrüksiyon, Tesviye, Drenaj ve Sirkülasyon, Uygulama Teknikleri, Yazılı, Sözlü, Görsel Yolla İletişim Yöntemleri, Bitki ve Ekosistemler, Profesyonel Uygulama Yöntemleri, Mesleki Değerler ve Etik, Bilgisayar Uygulamaları ve Diğer Teknolojiler ana başlıkları çerçevesinde Bölümlerin gerekli güncellemeleri yapmasına oy birliği,

Karar No 3: Avrupa Peyzaj Sözleşmesi kapsamında PEMKON’un kamu kurum ve kuruluşlarından beklentileri için hazırlanan raporların Cumhurbaşkanlığına, ilgili Bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı ofislerine ve Politika Kurullarına yönelik olarak da hazırlanması, güncellenmesi ve Bölüm Başkanlarının görüşlerine sunularak, gönderilmesinin uygun olduğuna oy birliği,

Karar No 4: “Türkiye Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Politikası” belgesinin hazırlanması için bir Çalışma Grubunun oluşturulmasına; bu grubun hazırlayacağı raporun Bölüm başkanlıklarına gönderilmesine; Raporla ilgili TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, ilgili STK’lar, duayen öğretim üyeleri ve hukukçulardan görüş alınmasına; Belge ile ilgili ilk sunumun Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ev sahipliğinde Aydın’da gerçekleştirilecek olan 19. PEMKON toplantısında yapılmasına; Çalışma Grubu’nda Doç. Dr. Gül ATANUR SAYAN, Doç. Dr. Fatma Ayçim BAŞKAYA TÜRER, Dr. Öğretim Üyesi Emrah YALÇINALP’ın yer almasına; Gruba katılmak isteyen başka öğretim üyelerinin olup olmadığının Bölüm Başkanlıklarına sorulmasına oy birliği,

Karar No 5: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı tarafından Peyzaj Mimarlığı Eğitiminin 50. Yılına ilişkin bir metin hazırlanmasına; hazırlanacak metnin görüş için tüm Bölüm Başkanlıklarına gönderilmesine; metnin son halinin bölümler tarafından uygun kanallar vasıtasıyla kamuoyuyla ve ilgili kesimlerle paylaşılmasına oy birliği,

Karar No 6: Türkiye Peyzajları III. Ulusal Konferansı konusunun “Yeşil Altyapı– Green Infrastructure” temalı olarak belirlenmesine; Konferansın 7-8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmesine; Bölüm Başkanları aracılığı ile Konferans Bilim Kurulu’nda görev almak isteyen Öğretim Üyesi bilgilerinin 20 Kasım 2018 tarihine kadar konferans sekretaryasına gönderilmesine ve katılım için öğretim elemanlarının teşvik edilmesine oy birliği,

Karar No 7: Peyzaj Mimarlığı eğitim-öğretimini ilgilendiren konularla ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeler karşısında PEMDER ve PEMKON Başkanlarının işbirliğiyle, Bölüm Başkanlıklarının görüşü de alınarak (gündemin önemine göre geri dönüş için süre verilerek) karar üretilmesi ve gerekli yazışmaların yapılmasına oy çokluğu ile, (1)

Karar No 8: PEMKON’un kuruluş aşamasında belirlenen Çalışma İlkeleri’nin güncellenmesine yönelik olarak 9. Dönem Başkanlığı tarafından bir çalışma yapılmasına; hazırlanacak raporun 19. PEMKON toplantısında gündeme alınarak, tartışılmasına oy birliği,

Karar No 9: PEMKON Dönem Başkanlıkları tarafından yapılan bilgilendirmelerin tüm bölüm başkanları ve bölüm başkanlarının bildireceği bölüm başkan yardımcıları ya da bölüm temsilcilerine gönderilmesinin devamına; isteyen Bölümler için bölüm sekreterliklerine (bölümün e-posta adresine) de yapılmasına; bu kapsamda ilgili iletişim çizelgesinin Bölüm Başkanlıklarına gönderilerek gerekli e mail güncellemelerinin yapılmasına oy birliği,

Karar No 10: PEMKON ve TMMOB Peyzaj Mimarlığı Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen Bitirme Projeleri yarışmalarının daha önce Oda ile görüş birliğine varılan çerçevede (jüri üye seçimi, yarışma şartnamesi, yarışma posteri) yürütülmesine; bu konuda Oda Başkanlığı ile iletişime geçilmesine oy birliği,

 ile karar verilmiştir.

  1. Karar No 7. Maddesi için Prof. Dr. Mükerrem Arslan (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı) tarafından şerh konulmuştur (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bu şerhe katıldığını bildirmiştir) “Toplantı karar tutanaklarını incelediğimde 7 no’lu karara ilişkin görüşlerimi bildirmek istiyorum. PEMKON Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlarını içerdiğinden dolayı; Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Öğretimini ilgilendiren konularla ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeler karşısında PEMKON Başkanının Bölüm Başkanlıklarının görüşünü de alınarak (gündemin önemine göre geri dönüş için süre verilerek) karar üretilmesi ve gerekli yazışmaların yapılmasına, alınan kararların ilgili dernek başkanları ve PMO Başkanını bilgilendirilmesi,  şeklinde olması gerektiği inancındayım. 18. PEMKON Toplantısı da Aktif Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığının çoğunluğunu sağlayamadığı bir toplantı olup, önemli bu kararın taslak gündeminde ayrıntılı olarak yazılıp bölüm başkanlarının görüşünün alınması gerekirdi. Bu nedenle bu kararı onaylamadığımı bilgilerinize saygılarımla sunarım.”

Katılan bölüm başkanı sayısı: 16

.

19. PEMKON (24 Nisan 2019, Aydın)

Karar no 1: PEMKON’un Kamu Kurumları ile ilgili hazırlamış olduğu raporla ilgili, Koordinasyonun Komisyon Başkanı Prof. Dr. Osman UZUN tarafından, PEMKON dönem başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütülmesine,

Karar no 2: Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülmesi İçin Asgari Koşullar” belirlenmesi için Prof. Dr. Abdullah KELKİT ve Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA’dan oluşan komisyon kurulmasına ve bir sonraki PEMKON toplantısında bir sunumun gerçekleştirilmesine,

Karar no 3: Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hazırlaması gereken stratejik planlar kapsamında Peyzaj Mimarlığı Bölümleri olarak katkı sağlanması, bu bağlamda bölümlerin konuyla ilgili yerel dinamiklerine ilişkin 1 ay içinde PEMKON dönem başkanlığı ile bilgi paylaşımında bulunulmasına,

Karar no 4: TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve PEMKON işbirliği ile gerçekleştirilen Öğrenci Bitirme Projeleri Yarışması için daha önce başvuruda bulunan Bölümlerden, asil jüri üyeliğine Yeditepe Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Zerrin İNAN’ın, yedek jüri üyeliğine Bursa Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gül SAYAN ATANUR’un önerilmesine,

Karar no 5: Türkiye Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Politikası Raporu’nun son halinin, 19. PEMKON toplantısında konuşulan konular da dâhil edilerek hazırlanmasına, bir sonraki PEMKON toplantısından bir ay öncesinden raporun son halinin bölümlere gönderilerek öneriler alınmasına ve bir sonraki PEMKON’da tartışmaya açılmasına,

Karar no 6: Peyzaj Mimarlığı Lisans ve Yüksek Lisans Programlarının Akreditasyona Hazırlanması konusunda, Bölümlerin hazırlıklarını, daha önceden yapılan 1. ve 2. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim çalıştayları ve raporlar çerçevesinde sürdürmesine,

Karar no 7: PEMKON’un Çalışma İlkeleri’nin Ek 1’deki haliyle kabul edilmesine,

Karar no 8: PEMKON 10. Dönem Başkanlığını İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent YILMAZ’ın yürütmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Katılan bölüm başkanı sayısı: 20

 

20. PEMKON (22 Kasım 2019, Malatya)

Karar no 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Politikası Raporunun çalışılmasına ve taslak belgenin değerlendirilmek üzere
bölümlere gönderilerek 31.01.2020 tarihine kadar bölüm görüşlerinin alınmasına,

Karar no 2. Bölümlerde Akreditasyon kurullarının oluşturulmasına ve her bölümden bir kurul sorumlusunun PEMKON
başkanlığına bildirilmesine ve bölümler arası işbirliğinin geliştirilmesine,

Karar no 3. Türkiye Belediyeler Birliğini dönem başkanlığı görevini yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bir komisyon oluşturularak “yeşil altyapı” planlaması, tasarımı ve uygulamaları konularında görüşülmesine,

Karar no 4. Peyzaj Mimarları Odasının halihazırda çalıştığı “Peyzaj Mimarlığı Mesleki Yetki Yasası” çalışmalarına gerekli desteğin sağlanmasına,

Karar no 5. PEMKON kararlarının ilgili akademik konseylere bildirilmesine,

Karar no 6. “Peyzaj Mimarlığı Bölümlerinde Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülmesi için Asgari Koşuların
Belirlenmesi” (19. PEMKON toplantısında alınan 2 nolu karar) çalışmasına devam edilmesine ve 21. PEMKON
toplantısında sunulmasına ,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Katılan bölüm başkanı sayısı: 17

21.PEMKON (2 Haziran 2021, çevrimiçi)

Karar no 1. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Politikası Belgesinin kabulüne,
Karar no 2. PEMKON’un Mimarlar Dekanlar Konseyi (MİDEKON) bünyesinde yürüttüğü
faaliyetlerin (doçentlik başvuru anahtar kelimeler ile norm kadro çalışmaları) yeni
dönemde de sürdürülmesine,
Karar no 3. Bölümlerde Akreditasyon kurullarının oluşturulmasına ve her bölümden bir kurul
sorumlusunun PEMKON başkanlığına bildirilmesine,
Karar no 4. Peyzaj Mimarlığı bölümlerinde anabilim dallarının yapılanmasına yönelik çalışma
yürütmek üzere komisyon oluşturulmasına,
Karara no 5. Pandemi nedeniye yapılamayan PEMAT organizasyonun kesin tarihi ileride
belirlenmek üzere 2022 yılı bahar aylarında Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünün ev
sahipliğinde Burdur’da gerçekleştirilmesine,
Karar no 6. Türkiye Peyzajları 4. Ulusal Konferansının PEMAT organizasyonu sonrasında son
tarihi ileride belirlenmek üzere 2022 yılı bahar aylarında Burdur Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünün
ev sahipliğinde Burdur’da gerçekleştirilmesine
Karar no 7. 3. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayının 2023 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünün ev sahipliğinde
İstanbul’da gerçekleştirilmesine,
Karar no 8. 11. PEMKON Dönem Başkanlığının yapılan oylama sonucunda oyçokluğu ile
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rüya YILMAZ tarafından yürütülmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Katılan bölüm başkanı sayısı: 40

 

23. PEMKON (30 Mayıs 2023, çevrimiçi)

Karar no 1. 17- 19 Kasım 2022 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin evsahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Peyzajları 4. Ulusal Konferansı’ nda ele alınan, “iklim eylem planları, ekosistem hizmetleri, iklimi oluşturan temel bilgiler, fiziki coğrafyalar, Türkiye mekânsal stratejisi, çevre düzeni, planlama hiyerarşisi ile ilişkilendirebileceğimiz mavi yeşil altyapı, dirençli/dayanıklı kentler ve peyzajlar, dekarbonizasyon, karbon nötr stratejiler ve yaklaşımlar, karbon hatları, enerji verimliliği ve doğal enerji etkinlikleri vb.” konular hakkında Peyzaj Mimarlığı Bölümleri’ nde daha yoğun şekilde çalışmaların yapılmasına ve bu çalışmaların PEMKON tarafından ileriki tarihte yapılacak toplantılarda tekrar değerlendirilmesine,
Karar no 2. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ev sahipliğinde yapılacak olan, 3. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı’ nın; tarihi, yapılış şekli, komisyonların kurulması vb.” gibi konularda karar verilmesi için Bölüm Başkanlıkları’ ndan görüş istenmesine,
Karar no 3. Deprem nedeniyle, 2022 yılında PEMAT toplantısının yapılamamasına, 2023 yılı için PEMAT hazırlıklarının sürdürülmesine,
Karar no 4. “Bütünleşik Afet Yönetimi” konusunda afet bölgelerinde çalışan öğretim üyeleri ve gönüllü olarak görev üstlenmek isteyen öğretim üyelerinin beraber çalışmalar yapılmasının, araştırma projelerinin oluşturulması için teşvik edilmesinin ve oluşturulmak istenen “Bütünleşik Afet Yönetimi” çalışmalarının PEMKON tarafından koordine edilmesine ve ileriki tarihte yapılacak toplantılarda değerlendirilmesine,
Karar no 5. Prof. Dr. Osman UZUN tarafından sunulan, PEMDER Akreditasyon Tematik Analiz Raporunun (Akredite olan Programların Değerlendirme Raporu), akreditasyon sürecine katkı
sağlanması ve teşvik edilmesi açısından toplantı kararlarına ek olarak tüm bölümlerimizle
paylaşılmasına,
Karar no 6. Olağandışı durumlar için eğitim- öğretim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilkeler üzerinde çalışmalar yapmak için komisyonlar oluşturulmasına ve yapılacak çalışmaların PEMKON Başkanlığı tarafından koordine edilerek ileriki tarihte yapılacak toplantılarda sunulmak üzere raporlar oluşturulmasına,
Karar no 7. 12. PEMKON Dönem Başkanlığının oybirliği ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA tarafından yürütülmesine

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Katılan bölüm başkanı sayısı: 33

24. PEMKON BURDUR  (03.11.2023 – – ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI) 

Karar no 1. TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve IFLA Delegesi Prof. Dr. Şükran ŞAHİN tarafından sunulan, Nairobi/Kenya’da 59. düzenlenen IFLA Dünya Kongresi izlenimleri ve ülkemizde Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 60. IFLA Dünya Kongresi hazırlıkları hakkında bilgi verilmiş, bölümlerimizin kongreye katılımına teşvik edilmesi ve aktif katılımın sağlanmasına,

Karar no 2. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ev sahipliğinde yapılacak olan, III. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı hakkında bölüm başkanı Prof. Dr. Hayriye EŞBAH TUNÇAY tarafından bilgi verilerek, teknik sorunlardan dolayı çalıştayın ertelenmesi konusu gündeme getirilmiş, konsey üyeleri tarafından 60. IFLA Dünya Kongresi öncesi 2024 yılı ilkbahar aylarında ya da kongre sonrası 2024 yılı sonbahar aylarında çalıştayın yapılması önerilmiştir. Yapılan oylama sonucu çalıştayın 2024 ilkbahar ayları içerisinde yapılmasına ve yeni çalıştay takviminin ev sahibi bölüm ve PEMKON dönem başkanlığı tarafından duyurulmasına,

Karar no 3. Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarının III. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı’nda alt komisyon kurularak kapsamlı şekilde görüşülmesine,

Karar no 4. Peyzaj mimarlığı eğitimi ile kamu ihtiyaçlarının tartışılması ve kamuda peyzaj mimarlığı mesleğinin etkinliğinin sağlanmasının gündeme getirilmesi üzerine, konunun III. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı’nda gündeme getirilmesine ve bir sonraki PEMKON toplantısında tartışılmasına,

Karar no 5. 7+1 uygulamalı eğitimi ve uygulama sorunları tartışılarak, konunun III. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı’nda gündeme getirilmesine ve bir sonraki PEMKON toplantısında tartışılmasına,

Karar no 6. Peyzaj mimarlığı öğretmenlik alanı ile ilgili bölümlerimize pedagojik formasyon derslerinin müfredat dışı seçmeli olarak eklenmesi konusunun gündeme getirilmesi üzerine, bölümlerimizde formasyon derslerinde uygulama sorunları tartışılmıştır. Konunun III. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı’nda gündeme getirilmesine, 

Karar no 7. Meslek yüksekokulları peyzaj ve süs bitkileri, vb. programların eğitim-öğretim programlarında peyzaj tasarım derslerinin ağırlığı ve mezuniyet sonrası imza yetkisi talepleriyle ilgili durumun gündeme getirilmesi üzerine, meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim programları tartışılmış, meslek yüksekokulları farklı program türlerinden peyzaj mimarlığı bölümlerine DGS ile gelen öğrencilerin intibak ve uygulama sorunları tartışılmıştır. Konunun III. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı’nda gündeme getirilmesine,

Karar no 8. Lisansüstü eğitim-öğretimin iyileştirmesi veya sorunlarının tartışılmasının gündeme getirilmesi üzerine sorunlar tartışılmış, bölümlerin yüksek lisans ve doktora öğrenci alım ilanlarında Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı bölümü mezunlarının da alan içi olarak eklemesinin bölümlerimize tavsiye edilmesine,

Karar no 9. Doktora jürilerinin belirlenmesinde, çoğunlukla aynı öğretim üyelerinin görev alıyor olmasından dolayı sıkıntılar yaşanması ve kalitenin düşmesi nedeniyle, bölümler arası eşgüdüm ve koordinasyonun geliştirilmesine, gerekirse PEMKON bünyesinde YÖK Atlas benzeri bir öğretim üyesi veri bankasının oluşturulmasına ve konunun III. Peyzaj Mimarlığı Eğitim Öğretim Çalıştayı’nda görüşülmesine,

karar verilmiştir.

 Katılan bölüm başkanı ve/veya temsilci sayısı: 34