PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜM BAŞKANLARI KONSEYİ (PEMKON)

 

 

 

ÇALIŞMA İLKELERİ

 

 

 1. Konsey, Türkiye’de Peyzaj Mimarlığı eğitimi veren bölümlerin başkanlarından oluşur. Her Bölüm Başkanı, Konseyin doğal üyesidir.
 2. Konseye katılım gönüllülük esasına dayalı olup, katılım için bölüm kurullarının bu yönde karar alması, katılım isteğini Konsey Dönem Başkanlığına iletmesi ve talebin ilk Konsey Toplantısında karara bağlanması ile gerçekleşir.
 3. Konsey yılda iki kez toplanır, toplantılardan bir tanesi her yıl yapılan Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT) ile aynı tarihlerde gerçekleştirilir.
 4. PEMKON dönem başkanı PEMAT’a rastlayan toplantıda seçilir ve bir yıl süre ile görev yapar.
 5. Dönem Başkanı, görev süresi içindeki tüm iş, işlemler, yazışmalar ve girişimler konusunda “görüş birliğine varılan çerçevede” yetkilidir.
 6. PEMAT’ı takip eden 6 ay sonra yapılacak olan toplantının hangi kurumun ev sahipliğinde ve hangi tarihte yapılacağı PEMAT Toplantısı sırasında kararlaştırılır.
 7. Konsey toplantılarının gündemi, konsey başkanları tarafından belirlenerek bölüm başkanlıklarına duyurulur. Bölüm kurullarında gündem konuları görüşülerek karara bağlanır.
 8. Konsey Toplantılarına Bölüm Başkanlarının katılması esastır. Ancak, bölüm başkanlarının katılamadığı durumlarda bölüm başkan vekili de katılabilir. Ancak, bu durumun bölüm başkanı tarafından Konsey Dönem Başkanlığına yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
 9. Konsey kararları katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
 10. Alınan kararlar, bir rapor halinde düzenlenir ve bölümlere iletilir. Toplantıların ses kayıtları tutularak, yayına dönüştürülür ve sonuç raporu ile diğer tüm bilgi ve belgeler PEMKON Web Sitesi’ne aktarılır. Ayrıca uygun görülen kişi ve kurumlara da ulaştırılır.
 11. Alınan kararlardan üst makamlara ya da diğer kurum/kuruluşlara iletilmesi gerekenler konunun gereğine göre, Dönem Başkanı tarafından doğrudan ya da Bölümler tarafından mevzuata göre iletilir.