Çalışma İlkeleri

 

 PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜM BAŞKANLARI KONSEYİ (PEMKON) ÇALIŞMA İLKELERİ

(24 Nisan 2019 tarihinde 19. PEMKON Toplantısında revize edilmiştir.)

 

 KONSEY ÜYELERİ

 1. Konsey, Türkiye’deki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin başkanlarından oluşur. Her Bölüm Başkanı, Konseyin doğal üyesidir.
 2. Konseye katılım gönüllülük esasına dayalı olup, katılım için bölüm kurullarının bu yönde karar alması, katılım isteğinin Konsey Dönem Başkanlığına iletmesi ile gerçekleşir.
 3. Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER), PEMKON toplantılarına davet edilir (Karar No 4, 17. PEMKON)
 4. Konsey gerekli durumlarda, hazırlanacak rapor ya da sunumlarla ilgili olarak gerekli görülen kişileri toplantılara davet edebilir.

KONSEY TOPLANTI TARİHLERİ

 1. Konsey yılda iki kez toplanır, toplantılardan bir tanesi her yıl yapılan Peyzaj Mimarlığı Akademik İşbirliği Toplantısı (PEMAT) ile aynı tarihlerde gerçekleştirilir.
 2. PEMAT’ı takip eden 6 ay sonra yapılacak olan toplantı yeni seçilen PEMKON Başkanı’nın ev sahipliğinde yapılır. Gerekli durumlarda toplantı yeri Bölümlerin görüşü alınarak değiştirilebilir.

KONSEY BAŞKANLARI VE SEÇİMİ

 1. PEMKON dönem başkanı PEMAT’a rastlayan toplantıda salt çoğunlukla, toplantıya katılanların oyları ile seçilir ve iki 6 aylık dönem halinde yaklaşık bir yıl süre ile görev yapar. (PEMAT’ın yapılamadığı dönemlerde o döneme denk gelen PEMKON toplantısında dönem başkanı seçilir)

KONSEY İŞLEYİŞİ

 1. PEMKON dönem Başkanı, görev süresi içindeki tüm iş, işlemler, yazışmalar ve girişimler konusunda “görüş birliğine varılan çerçevede” yetkilidir (PEMKON’un sekreterya hizmetleri PEMDER tarafından yürütülür (Karar No4:17. PEMKON)
 2. Konsey toplantılarının gündemi, konsey başkanları tarafından belirlenerek bölüm başkanlıklarına duyurulur. Bölüm kurullarında gündem konuları görüşülerek karara bağlanır. Konsey toplantı gündemleri en fazla 10 gün öncesinden, Bölümler tarafından onaylandıktan sonra PEMKON/PEMDER Web sayfasında ilan edilir.
 3. Konsey Toplantılarına Bölüm Başkanlarının katılması esastır. Ancak, bölüm başkanlarının katılamadığı durumlarda bölüm başkan vekili de katılabilir. Ancak, bu durumun bölüm başkanı tarafından Konsey Dönem Başkanlığına yazılı olarak bildirilmesi gerekir.
 4. PEMKON Dönem başkanlığı değişimlerinde bir önceki PEMKON Başkanı kendi döneminde yapılan ve devam eden işlerle ilgili bir raporu yeni dönem başkanına, devir sonrasında 15 gün içinde iletir.
 5. PEMKON toplantılarında alınan kararlar, ilgili toplantı sonunda imzalanarak sonuçlandırılır.
 6. PEMKON kapsamındaki Bölüm Başkanları, yardımcıları ya da sekreterliklere ilişkin güncel iletişim listeleri, her 6 aylık dönem başında PEMKON başkanı tarafından yapılacak duyurularla güncellenerek PEMKON web sayfasında ilan edilir (Bölüm Başkanlıkları değişimlerinde yeni Bölüm Başkanı’nın 15 günlük süre içinde değişikliği PEMKON Başkanlığına bildirmesi beklenir).
 7. PEMKON Dönem Başkanlığı ile yapılacak karşılıklı yazışmalar “pemkonduyuru@gmail.com” isimli e postadan yapılır.
 8. Konsey PEMKON benzeri yapılanmalar ile eğitim-öğretim, araştırma ve ilgili diğer konularda işbirliğine yönelik iletişime geçebilir (Karar No 2, II. PEMKON)
 9. Konsey, PEMKON ile bölüm mezunlarının meslek odası olan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası arasında etkin bir işbirliği mekanizmasının kurulmasını; toplantı gündemlerini Oda’ya da iletilerek görüş ve katkılarının alınmasını; toplantı kararlarından ilgili olanların Oda’ya bildirilmesini; gerekli durumlarda toplantılara ya da toplantıların ilgili oturumlarına Oda başkanının davet edilmesini sağlar (Karar no 8, PEMKON)
 10. PEMKON tarafından yapılacak etkinliklerde “Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (Pemkon) Tarafından Düzenlenecek Konferans, Sempozyum ve Benzeri Etkinliklerde Uyulacak İlkeler Yönetmeliği”ne (Karar no 5.11.PEMKON, 17. PEMKON Karar no:4 deki güncelleme) göre hareket edilecektir.
 11. PEMKON’un herhangi bir konu ile ilgili danışmanlık alması gerektiğinde, PEMKON Eğitim–Öğretim Danışma Kurulu (EÖDK) Çalışma Usul ve Esaslarının yönergesine göre hareket edilir (PEMKON Danışma Kurulu PEMDER bünyesinde faaliyet gösterir (Karar No4:17. PEMKON)

KONSEY KARARLARI

 1. Konsey kararları katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
 2. Alınan kararlar, bir rapor halinde düzenlenir ve bölümlere iletilir. Sonuç raporu ile diğer tüm bilgi ve belgeler PEMKON Web Sitesi’ne aktarılır. Ayrıca uygun görülen kişi ve kurumlara da ulaştırılır. Konsey Kararlarının bir kopyası sayısal ortamda, daha önceki kararlar ve evraklarla birlikte tutularak bir sonraki PEMKON Başkanına iletilir.
 3. Alınan kararlardan üst makamlara ya da diğer kurum/kuruluşlara iletilmesi gerekenler konunun gereğine göre, Dönem Başkanı tarafından doğrudan ya da Bölümler tarafından mevzuata göre iletilir.
 4. “Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi” (Pemkon) Çalışma İlkeleri kapsamında yer almayan özel bir durumla karşılaşıldığında, PEMKON Dönem Başkanı, diğer Bölüm Başkanlarının görüşlerini alarak hareket eder.

YÜRÜRLÜK

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) Çalışma İlkeleri güncellemelerin yapıldığı 24 Nisan 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.